SNOFED Valberedning

Östen Sjögren, Särna SSK

Ordförande valberedningen

 

E-post

0253-106 60

070-637 87 61

 


Ulf Landström, Jokkmokks SF

Ledamot valberedningen

 

E-post

0971-559 79

070-377 60 50

 


Hansolov Lönn, Järbo

Ledamot valberedningen

 

E-post

 


Utdrag ur stadgarna avseende valberedningens uppgifter


§ 29
Valberedningen bör bestå av kvinnor och män och utgöras av ordförande och minst två övriga ledamöter.  

 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen bör ha sitt förslag till ny styrelse klart i god tid före årsmötet. 

 

Före årsmötet skall valberedningen skriftligen eller muntligen tillfråga dem vars mandattid går ut, om de vill kandidera för den kommande perioden.  

 

Informera klubbar/föreningar, vilka som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval, samt låta klubbarna/föreningarna avge förslag till kandidater för de val årsmötet skall göra. 

 

I föredragningshandlingarna till årsmötet meddelar valberedningen sitt förslag samt även namnen på de som i övrigt nominerats.

 

Vid årsmötet föreligger fri kandidatnominering, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 


rollup_snofed

Sökfunktion